Wedstrijdreglement:

‘Neem nu deel aan de zomerfestival-enquête en maak kans op een gratis duoticket voor één van de zomerfestivals!’

Artikel 1 Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd “Neem nu deel aan de zomerfestival-enquête en maak kans op een gratis duoticket voor één van de zomerfestivals” wordt georganiseerd door Profacts Holding BVBA, met maatschappelijke zetel te 9840 DE PINTE, Grote Steenweg 15-17, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0846.826.034, hierna de ‘Organisator’ genoemd.

Artikel 2 Duur van de wedstrijd

De wedstrijd start op 16 juni 2019 om middernacht en eindigt op 1 juli 2019 om 10 uur.

Artikel 3 Korte beschrijving van de wedstrijd

De wedstrijd heeft als doel om het platform Myopinion.be (www.myopinion.be), een initiatief van de Organisator, te promoten. De bezoeker van Myopinion.be wordt uitgenodigd om de zomerfestival-enquête in te vullen en deel te nemen aan de wedstrijd om kans te maken op op één duoticket voor één van de vijf onderstaande zomerfestivals:

– Main Square Festival Arras (5-7 juli)
– Cactus Festival (5-7 juli)
– Dour Festival (10-14 juli)
– Suikerrock (26-28 juli)
– Festival Dranouter (2-4 augustus)

Nadat de bezoeker (hierna de ‘Deelnemer’) de zomerfestival-enquête volledig heeft ingevuld, wordt de Deelnemer uitgenodigd om een wedstrijdvraag en om een schiftingsvraag te beantwoorden. Daarna kan hij/zij zijn/haar voorkeur doorgeven van 3 zomerfestivals van de hierboven vermelde lijst.

De 15 Deelnemers die het antwoord op de wedstrijdvraag correct hebben ingevuld en die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen één van de 15 duotickets die gelijkmatig onder de bovenvermelde zomerfestivals verdeeld zijn. De duotickets worden uitgereikt volgens beschikbaarheid en in functie van de door de Deelnemer opgegeven voorkeur van zomerfestivals.

Artikel 4 Wedstrijdprincipe

  1. De Deelnemer geeft een correct antwoord op de volgende vraag:

In welk park wordt het Cactusfestival georganiseerd?

  • De Deelnemer geeft een zo correct mogelijk antwoord op volgende schiftingsvraag:

Hoeveel mensen zullen er tussen 16 juni 2019 om middernacht en 1 juli 2019 om 10 uur deelnemen aan deze wedstrijd en bovenstaande vraag correct beantwoorden?

Artikel 5 Prijzen

Te winnen: Een duoticket voor één van de bovengenoemde zomerfestivals.

3 x 1 duo-ticket voor Cactus Festival op zaterdag 6 juli 2019
3 x 1 duo-ticket voor Main Square Festival Arras op zondag 7 juli 2019
3 x 1 duo-ticket voor Dour Festival op zaterdag 13 juli 2019
3 x 1 duo-ticket voor Suikerrock op vrijdag 26 juli 2019
3 x 1 duo-ticket voor Festival Dranouter op zaterdag 3 augustus 2019
 (tickets kunnen niet ingeruild worden voor een andere festivaldag).

Eenzelfde deelnemer kan maximum één duoticket winnen. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. De tickets die de Deelnemer voorkomelijk wint via de Organisator, mag de Deelnemer in geen geval doorverkopen aan anderen. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor de wedstrijd (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) wedstrijd te wijzigen en de prijzen te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

De prijs houdt uitsluitend het toegangsrecht in om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (namelijk, het betrokken festivalevenement.), tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de festivalactiviteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

Artikel 6 Deelnamevoorwaarden aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen aan de wedstrijd.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de Deelnemer surfen naar de website www.myopinion.be, zich registreren en na registratie de zomerfestival-enquête volledig invullen. Na afloop dient de Deelnemer de wedstrijdvraag in te vullen en de schiftingsvraag te beantwoorden, en zijn of haar voorkeur voor 3 zomerfestivals van de bovenvermelde lijst van zomerfestivals aan te duiden.

De volgende personen zijn van deelname uitgesloten:

  • Alle werknemers van de Organisator;
  • Alle partijen en diens werknemers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd;
  • Alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of elke andere manier, met het doel hun kans op succes te vergroten.

Ook een onvolledige deelname zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode (cfr. Artikel 2) worden ingediend, zijn ongeldig.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke poging tot manipulatie of fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden.

Artikel 7 Bepaling van de winnaars

De winnaars zijn de 15 Deelnemers die het antwoord op de wedstrijdvraag correct ingevuld hebben en die daarbovenop het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er dan nog een ex-aequo zou worden vastgesteld, dan wint de deelnemer die het snelste in tijd zijn/haar antwoorden doorstuurde.  De duotickets worden volgens beschikbaarheid uitgereikt in functie van de opgegeven voorkeur van zomerfestivals.

Artikel 8 Kennisgeving van de winnaars

De Organisator brengt de winnaars van de wedstrijd op de hoogte per e-mail, op het e-mailadres dat de Deelnemer heeft opgegeven bij deelname aan de wedstrijd. De winnaars dienen per kerende en binnen een termijn van 3 dagen de goede ontvangst van deze e-mail te bevestigen en zich akkoord te verklaren met de prijs.

De Deelnemer aanvaardt dat hij of zij als winnaar, met voornaam en familienaam, op de website en op de sociale mediakanalen van de Organisator of in andere media gepubliceerd worden. Indien de gegevens van de Deelnemer niet correct zijn, of indien er door de Deelnemer niet op de bovenvermelde e-mail binnen de vooropgestelde termijn gereageerd wordt, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.

De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de Organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Artikel 9 Mededelingen

Er wordt geen enkele vorm van communicatie gehouden over het verloop van de wedstrijd, tenzij in geval van mededeling van de winnaar of in geval dat een kopie van onderhavig wedstrijdreglement wordt aangevraagd. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

Artikel 10 Privacy

De persoonsgegevens die de Deelnemer kenbaar maakt via het deelnemingsformulier worden opgeslagen in de databank van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor, mits toestemming van de Deelnemer, deze gegevens te verwerken en in de toekomst te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot zijn producten, diensten en initiatieven.

De concepten in verband met de bescherming van persoonsgegevens gebruikt in onderhavig artikel 10, zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de (i) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EC) tot 24 mei 2018 en (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vanaf 25 mei 2018 en (iii) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (waarbij de wetgeving waarnaar hierboven onder (i), (ii) en (iii) wordt verwezen collectief als de ‘Wetgeving inzake Gegevensbescherming’ wordt aangeduid).

Wij streven ernaar ons te houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer we de persoonsgegevens (waarnaar wordt verwezen als ‘persoonsgegevens’ krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming) van de Deelnemers verwerken. Onze rol (hetzij als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in de context van het enquêteplatform www.myopinion.be, en/of een wedstrijd die door de Organisator wordt georganiseerd, wordt bepaald in onze privacy verklaring die beschikbaar is op https://myopinion.be/privacy/.

De Organisator treedt op als houder van persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze privacyverklaring. Deelnemers die vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de praktijken die de Organisator hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen met de Organisator contact opnemen door een e-mail te sturen (via dataprotectionofficer@profacts.be), te schrijven naar DPO – Profacts BVBA, Grote Steenweg 15-17, B-9840 De Pinte, België of te bellen naar 0032 (0)9 244 06 74. De Organisator zal de Deelnemer zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de staat van zijn of haar persoonsgegevens nadat de Organisator de identiteit van de betrokken Deelnemer heeft gecontroleerd.

Tot slot kan de Deelnemer zich ook aanmelden op zijn of haar panelaccount en aldus zijn of haar persoonsgegevens verifiëren, bijwerken of verbeteren. In geval van een fout, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens, zal de Organisator deze informatie kosteloos verbeteren of veranderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de Organisator, de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De Organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische redenen of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.

Bij onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de webbouwer of de Organisator zelf, beslist de Organisator autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van Organisator kan niet worden betwist.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de integrale kennis, het begrijpelijk karakter en de aanvaarding van alle kenmerken en beperkingen van het Internet, waaronder maar niet beperkt tot de technische prestaties van het Internet: het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het Internet, de afwezigheid van afdoende beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De Organisator kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens die leiden naar een verkeerd of een voor de Deelnemer onbekend adres. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) de postdiensten de prijs al dan niet opzettelijk beschadigen, kan de Organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Wat betreft eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd, is er geen enkel verhaalrecht ten aanzien van de organisator.

Artikel 12 Aanvaarding van het wedstrijdreglement

Als gevolg van de deelname erkent de Deelnemer uitdrukkelijk volledig, begrijpelijk en afdoende voorafgaand te zijn geïnformeerd omtrent het algemene en/of specifieke wedstrijdreglement dat betrekking heeft op de wedstrijd, en dit ook integraal te allen tijde te aanvaarden en onverkort na te leven.

Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit algemeen wedstrijdreglement eenzijdig aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Organisator en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Artikel 13 Conflicten en klachten

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief  verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze wedstrijd naar Profacts Holding BVBA, Grote Steenweg 15-17, B-9840 De Pinte, België. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in onderhavig reglement, zullen de beslissingen van de Organisator definitief en onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.

Dit wedstrijdreglement en het verloop van de wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig wedstrijdreglement ten aanzien van alle Deelnemers.

Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.


Opgemaakt te De Pinte, op 5 juni 2019