Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de MyOpinion gaat u akkoord met de alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met huidige voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd MyOpinion te gebruiken en dient u op de ‘Annuleren’-knop te klikken

Inhoud Algemene voorwaarden om lidmaatschap aan MyOpinion:

Artikel 1 – Identificatie

MyOpinion is een product van Profacts met maatschappelijke zetel te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0883.521.431. Telefoonnummer : 0032 (0)9 244.06.74 – Email: info@profacts.be

In huidige algemene voorwaarden wordt onder “het Lid” verstaan de natuurlijke persoon die woont of een geldige verblijfplaats heeft in België en die zich bij PROFACTS via MyOpinion op www.myopinion.be inschrijft om deel te nemen aan marktonderzoeken en zijn of haar mening te geven over de meest uiteenlopende onderwerpen en teneinde bedrijven en organisaties te helpen om hun diensten en producten beter op de noden van voormelde bedrijven en organisaties te kunnen afstemmen. MyOpinion is een Belgisch online platform waar het Lid kan deelnemen aan marktonderzoeken en zijn of haar mening kan geven over tal van onderwerpen.

Artikel 2 – Voorwerp en definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MyOpinion , toegankelijk via de domeinnaam www.myopinion.be en na registratie.

Lidmaatschap van MyOpinion staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten met betrekking tot minimumleeftijd en geografische locatie. Profacts staat slechts één panellid per uniek e-mailadres toe en een panellid mag zich slechts via één uniek email adres registreren.

Artikel 3 – Gebruik van MyOpinion

Het Lid kan en zal My Opion niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het Lid zal geen vragenlijsten onderscheppen, kopiëren of enigszins anders bekomen informatie gebruiken thans misbruiken.

Het Lid kan MyOpinion enkel gebruiken wanneer het platform beschikbaar is. Pofacts behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de toegang tot de Diensten of een gedeelte ervan te wijzigen, op te heffen en/of te beperken of blokkeren, ongeacht de reden.

Deelname aan enquêtes en lidmaatschap van MyOpinion is volkomen vrijwillig. Door zich te registreren als Lid van MyOpinion , stemt het Lid ermee in om uitnodigingen te ontvangen via (elektronische) briefwisseling om deel te nemen aan enquêtes of bevragingen. Bovendien kan Profacts de mogelijkheid bieden aan een Lid om met andere leden en/of met Profacts te communiceren.

Artikel 4 – Registratie

Om Lid te worden, kan men zich kosteloos registreren bij MyOpinion op www.myopinion.be en moet men bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Leden zijn verplicht om alle gegevens en informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Profacts behoudt zich het recht voor om het gebruik van MyOpinion te beperken of te verbieden als er informatie wordt verstrekt die (of waarvan Profacts een redelijk vermoeden heeft dat de gegevens) onwaar, onnauwkeurig, niet actueel en/of onvolledig zijn.

Artikel 5 – Gebruik

MyOpinion zorgt ervoor dat een Lid zijn of haar mening kan geven over allerhande producten en diensten van uiteenlopende bedrijven in verschillende sectoren. Het Lid stemt u ermee in en verbindt er zich toe om niet over te gaan tot:

 • het gebruik van geautomatiseerde dataminingtechnieken om beschikbare gegevens of inhoud in verband met MyOpinion en/of Profacts vast te leggen, te downloaden, op te slaan of op enige andere wijze te reproduceren of te distribueren, of om de resultaten van een enquête te manipuleren
 • het uitvoeren van enige handeling om MyOpinion of het gebruik van MyOpinion door een individu te belemmeren, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van MyOpinion door middel van “mailbombing” of “crashing” etc
 • het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke code, bestand of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware
 • het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van MyOpinion
 • het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten
 • het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan één (1) lidmaatschap bij MyOpinion
 • het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit
 • het doorgeven van informatie waarvan de inhoud onwaar is
 • het opnemen van een gedeelte(s) van MyOpinion in een andere website/online platform
 • het verbinden van een andere website aan een pagina van, op MyOpinion , zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profacts;
 • het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, aanstootgevend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die de Wet zou kunnen schenden
 • het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versneld invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van punten en het knoeien met enquêtes
 • het toepassen van reverse engineering op aspecten van MyOpinion of het doen of uitvoeren van enige handeling die de broncode kan onthullen of openbaren, of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of beperken behalve waar uitdrukkelijk door de Wet is toegestaan
 • het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en)
 • het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals gedefinieerd in artikel 6) die een schending van deze Voorwaarden inhouden
 • het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer of medewerker van profacts, om handeling(en) te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn

Artikel 6 – Beperkte Inhoud

In verband met het gebruik van MyOpinion heeft het Lid de mogelijkheid tot het inzien en beoordelen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud (“Beperkte Inhoud”) die eigendom zijn van Profacts en/of klanten, partners en/of licentiegevers van Profacts. Beperkte Inhoud is en zal te allen tijde de exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zal het Lid het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. Het lid erkent en verbindt zich tot strikte confidentialiteit en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en stemt ermee in om de Beperkte Inhoud niet te wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, tentoon te stellen, uit te zenden, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of de Beperkte Inhoud anderszins te gebruiken, veranderen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profacts.

Het Lid erkent en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn aan en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. Het Lid erkent en stemt er verder mee in dat als hij of zij een inbreuk pleegt op of anderszins de beperkingen en geboden schendt die zijn opgenomen in huidig artikel, Profacts zich het recht voorbehoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die Profacts ter beschikking staan, het gebruik van de MyOpinion te beëindigen, verbieden of beperken.

Artikel 7 – Gebruikersinhoud

Het Lid is als enige en rechtstreeks aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die het Lid gebruikt, uploadt, plaatst of indient op MyOpinion . Het Lid is als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die potentieel nodig kunnen zijn voor de Gebruikersinhoud die het Lid op MyOpinion plaatst.

Het Lid draagt alle intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteursrechten, tekeningen- en modelrechten, enz.), op de Gebruikersinhoud, in hun volledige wettelijke omvang ten exclusieve titel en in volle eigendom over aan Profacts, niets zijnde voorbehouden noch uitgezonderd zijnde. De in huidig artikel omschreven overdracht is onbeperkt en slaat op alle mogelijke exploitatievormen, op alle mogelijke dragers, via alle mogelijke technische middelen, in de gehele wereld en voor de volledige duur van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, inclusief mogelijke verlengingen.

De rechten die door het Lid aan Profacts worden overgedragen, mogen op hun beurt geheel of gedeeltelijk worden overgedragen en/of in licentie worden gegeven aan alle vrij door Profacts gekozen derden, zonder het voorafgaand akkoord van het Lid.

Gebruikersinhoud kan enkel audio, video of afbeeldingen uitmaken. De Gebruikersinhoud mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is (inbreuk op intellectuele eigendomsrechten).

Het Lid zal voor het overdragen van de Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen.

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Profacts kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en Profacts is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Profacts behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken dat naar eigen goeddunken van Profacts in strijd is met deze Voorwaarden, intellectuele eigendomsrechten of bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

Artikel 8 – Puntensysteem

Indien het Lid gebruikt maakt van MyOpinion, kan elk Lid die woont of een geldige verblijfplaats heeft in België, een financiële beloningen ontvangen op basis van een puntensysteem. Door het invullen van een enquête of bevraging en in geval deze correct en tot een goed einde wordt gebracht, kan het Lid het aangeduide aantal punten verzamelen in zijn of haar MyOpinion account.

Informatie omtrent het puntensysteem zal beschikbaar zijn op www.myopinion.be, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen en/of kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door Profacts verspreid of gepubliceerd worden.

Alle punten die toegekend zijn op de account van een Lid blijven onbeperkt geldig, tenzij de punten vroeger zijn opgegeven of geannuleerd vanwege inactiviteit van een Lid of account, of indien anders bepaald in deze Voorwaarden.

Punten van het Lid op MyOpinion vormen geen eigendom van het Lid, kunnen niet worden overgedragen noch gecumuleerd met punten van andere leden.

Indien punten ten onrechte op de account van een Lid geplaatst zijn, kan Profacts ze verwijderen van de account van het Lid.

Om punten te verzilveren in een overschrijving naar de rekening van het Lid of naar deze van een goed doel gekozen door Profacts, moeten er minimum 500 punten verdiend zijn. Punten verzilveren in een overschrijving kan enkel gebeuren naar een geldige Belgische bankrekening. Als de drempel van 500 punten (nog) niet is behaald, is er geen mogelijkheid om de punten te verzilveren in het puntensysteem van MyOpinion.

Indien men niet beschikt over een Belgische bankrekening, kunnen punten enkel worden verzilverd in een overschrijving naar de rekening van een goed doel gekozen door Profacts.

De punten worden afgetrokken van de account van het Lid, op het moment dat het verzilveringsverzoek is ingewilligd.

Alle verzilveringen zijn definitief en kunnen niet worden geretourneerd, tenzij indien anderszins voorzien in deze Voorwaarden of indien anderszins schriftelijk overeengekomen met Profacts.

Profacts kan te allen tijde en zonder kennisgeving algemene voorwaarden aanpassen, wijzigen, verwijderen of nieuwe voorwaarden toevoegen voor haar beloningsprogramma of MyOpinion. Voor MyOpinion omvat dit, zonder beperking, het aanpassen, wijzigen, toevoegen of verwijderen van puntwaarden, verzilveringsniveaus, conversieratio’s, statusvoorwaarden, voorwaarden voor lidmaatschap en voorwaarden voor het verdienen van stimulansen of beloningen, op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving. Bovendien kan Profacts op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving een aanmoediging of beloning in verband met het beloningsprogramma van MyOpinion beëindigen of niet langer aanbieden.

Het Lid erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de punten of beloningen die hij of zij verdiende via MyOpinion , onderworpen kunnen zijn aan belastingen, en dat dit uitsluitend de verantwoordelijkheid is van het Lid. Profacts kan het Lid en/of de bevoegde overheidsinstantie informatie bezorgen in verband met betalingen uitgevoerd in het kader van MyOpinion . Het Lid zal Profacts alle informatie bezorgen dat noodzakelijk is opdat Profacts kan voldoen aan haar rapportage- of inhoudingsverplichtingen.

Profacts doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat punten naar behoren worden gecrediteerd en gedebiteerd. Een Lid is uitsluitend en zelf verantwoordelijk om te controleren of zijn of haar account de geplaatste punten correct weergeeft en alle gepaste verzilveringstransacties weerspiegelt.

Artikel 9 – Update profielgegevens

Het Lid erkent en verbindt er zich toe om Profacts onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van de informatie opgenomen in hun ledenprofiel. Het Lid stemt ermee in om zijn of haar ledenprofiel minstens elke zes (6) maanden te controleren en te actualiseren indien nodig. Een Lid kan de informatie die in zijn/haar ledenprofiel is opgenomen, updaten, corrigeren en/of verwijderen door in te loggen op MyOpinion en vervolgens in zijn of haar account de gewenste aanpassingen door te voeren en te bevestigen.

Artikel 10 – Communicatie met Profacts

Alle informatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud die door het Lid is ingediend of overgedragen aan Profacts, via e-mail of op enige andere wijze, zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Het Lid stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door Profacts om onder meer juridische redenen gebruikt kan worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Uitgezonderd in geval van fraude en in de mate waarin wettelijk is toegestaan, zal PROFACTS enkel aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door haar fout in directe relatie met My Opinion. In dat geval is de aansprakelijkheid van PROFACTS uitsluitend beperkt tot materiële en directe schade en tot het bedrag van maximaal 1.000 EUR. PROFACTS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, immateriële of gevolgschade in hoofde van het Lid. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op het personeel, de vertegenwoordigers en de onderaannemers van PROFACTS waarvoor de beperking van aansprakelijkheid eveneens geldt.

Art. 12 – Schadeloosstelling

Het Lid stemt in met het schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van Profacts en de gelieerde bedrijven en zijn en hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, veroordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en proceskosten direct of indirect voortvloeiend uit of veroorzaakt door uw overtreding of schending van deze Voorwaarden, en/of uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot MyOpinion .

Art. 13 – Opschorting, beëindiging, deactivering van Lidmaatschap

Zowel het Lid als Profacts kunnen het lidmaatschap van het Lid op ieder moment beëindigen, met of zonder oorzaak, ongeacht de reden of zonder reden en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging. Het Lid kan zich te allen tijde tijdelijk of permanent uitschrijven voor MyOpinion (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of mededelingen) door de uitschrijvingsprocedure op te volgen zoals die beschreven staat op www.myopinion.be.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de contactgegevens van het Lid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Het kan enkele dagen duren voordat de contactinformatie volledig verwijderd is van communicatie- of contactenlijsten van MyOpinion . Gedurende die periode kan het gewezen Lid nog mededelingen ontvangen die voorafgaande aan de beëindiging waren gecreëerd of samengesteld. Naast alle andere beschikbare oplossingen kan Profacts, zonder kennisgeving, het gebruik van, toegang tot en/of deelname aan MyOpinion opschorten en/of beëindigen in het geval het Lid de huidige voorwaarden schendt of overtreedt. Indien Profacts het lidmaatschap beëindigt:

 • verliest het Lid alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle niet-verzilverde punten, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging
 • wordt het lidmaatschap per direct geannuleerd
 • zal de toegang tot, deelname aan en gebruik van MyOpinion per direct ophouden (inclusief, maar niet beperkt tot de deelname aan enquêteprojecten)

Bovendien behoudt Profacts zich het recht voor om het account van het Lid te deactiveren wanneer:

 • het Lid via zijn of haar account voor een voorafgaande periode van minimum 6 maanden niet heeft deelgenomen aan een enquête of bevraging op MyOpinion
 • als Profacts een hard bounce of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Profacts naar het opgegeven e-mailaccount van het Lid wordt gestuurd;
 • als Profacts drie (3) keer een “mailbox vol”-melding ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Profacts naar het opgegeven e-mailaccount van het Lid is verstuurd.
 • als Profacts vaststelt dat het e-mail adres niet langer in gebruik is door het Lid of het beheer van het e-mailadres niet langer in handen is van het Lid.

In het geval van deactivering, uitschrijving door het panellid of beëindiging door Profacts omwille van schending of overtreding van deze Voorwaarden, zullen punten die op het ogenblik van de deactivering, uitschrijving of beëindiging door Profacts omwille van schending of overtreding van deze Voorwaarden, niet meer verzilverd kunnen worden en zijn de punten onherroepelijk verloren.

Art. 14 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen die aan Profacts gezonden of geleverd worden dienen correct geadresseerd te zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres of het juiste e-mailadres.

Het Lid stemt ermee in dat Profacts aan hem of haar kennisgevingen kan geven via het e-mailadres dat het Lid aan Profacts via MyOpinion heeft verstrekt hebt.

Alle vragen met betrekking tot deze Voorwaarden en alle juridische kennisgevingen moeten krachtens verzonden worden via e-mail aan info@myopinion.be.

Art. 15 – Deelbaarheid & nietigheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.

Art. 16 – Toepasselijke Wetgeving

Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van huidige algemene voorwaarden.