Privacybeleid

Profacts BV is een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent en ingeschreven onder nummer 0883.521.431.

Profacts is een bedrijf voor marktonderzoek dat werd opgericht in 2006. Als bedrijf voor marktonderzoek helpen we onze klanten vragen i.v.m. management te beantwoorden door gegevens (meningen, visies …) te vergaren bij consumenten. Bij het vergaren van deze gegevens zijn we er in de eerste plaats onder andere mee begaan dat we de privacy van de consumenten die deelnemen aan ons onderzoek respecteren. Profacts engageert zich om uw privacy te vrijwaren en te zorgen dat u uw persoonsgegevens blijft toevertrouwen aan Profacts. Tijdens uw interactie met ons deelt u mogelijk persoonlijke informatie met ons waardoor u als persoon kunt worden geïdentificeerd (bv. uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer). Die staat bekend als “persoonsgegevens”.

1. Toepassingsgebied en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen voor marketingonderzoek a.d.h.v. onlinevragenlijsten. 

Door het onlinepanel van Profacts (met de naam MyOpinion) of afgeleide (mobiele) applicaties te gebruiken en deel te nemen aan onze enquêtes of door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, accepteert u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van het onlinepanel van Profacts of geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Tenzij duidelijk en uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging tot deelname, garandeert Profacts dat onder geen omstandigheden individuele persoonlijke informatie of om het even welk soort contactinformatie (postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz.) wordt verstrekt aan of gedeeld met klanten of derden, met als enige uitzondering de gegevensverwerker van Profacts (Combell Hosting en Platform One). De persoonsgegevens worden enkel behandeld en verwerkt door de beheersverantwoordelijke voor het panel binnen Profacts (Operations Unit van Profacts). Profacts zal uw informatie nooit gebruiken voor andere doeleinden dan het onderzoek dat wordt omschreven in deze verklaring. Het staat u vrij uw deelname aan een bepaald onderzoek te beëindigen of uw lidmaatschap van ons panel om welke reden dan ook en te allen tijde te beëindigen.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Profacts zal persoonsgegevens over u verzamelen via het onlinepanel voor marketingonderzoek. Daartoe behoren ook elektronische en online-interacties met Profacts, onder andere via Sites van Profacts, het invullen van een digitaal formulier (via e-mail of op een website) en eventuele interacties offline met Profacts. 

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt met uw specifieke toestemming voor een opgegeven doeleinde, met inbegrip van:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonskenmerken
 • Fysieke aspecten
 • Informatie over uw levensstijl
 • Samenstelling van uw gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Consumptiegewoonten
 • Woningeigenschappen
 • Scholing
 • Beroep en bezigheid
 • Locatie
 • Demografische informatie
 • Feedback als consument

2.2 Gegevens die we verzamelen tijdens uw interacties met Sites van Profacts

We gebruiken cookies en andere trackingtechnologie die bepaalde soorten informatie verzamelen tijdens uw interacties met Sites van Profacts.

2.2.1. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. 

2.2.2. Hoe en waarom gebruiken we Cookies?

We gebruiken cookies om het gebruik en de functionaliteit van de Sites van Profacts te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de Sites van Profacts en de hulpmiddelen en diensten die erop worden aangeboden. Cookies helpen ons om de Sites van Profacts af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, feedback over klanttevredenheid te krijgen en om elders op het internet met u te communiceren.

2.2.3. Welke soorten cookies kunnen worden gebruikt op de Sites van Profacts?

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op de Sites van Profacts:

Sessiecookies

Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die worden gewist wanneer u uw browser sluit. Wanneer u uw browser opnieuw opstart en teruggaat naar de site die dit cookie heeft aangemaakt, behandelt de website u als een nieuwe bezoeker.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw browser staan totdat u ze manueel verwijdert of totdat uw browser ze verwijdert op basis van de duur die in het cookie is ingesteld. Deze cookies herkennen u als een terugkerende bezoeker.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van een Site van Profacts. Ze stellen u in staat om te navigeren op de site en onze functies te gebruiken.

Cookies die informatie naar ons verzenden

Dit zijn de cookies die we op een Site van Profacts zetten en ze kunnen enkel worden gelezen door die site. Ze staan bekend als “First Party”-cookies.

In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze cookies worden geregistreerd op uw harde schijf, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Uw webbrowser kan worden geconfigureerd zodat hij u waarschuwt wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook te allen tijde de cookies op uw harde schijf verwijderen wanneer u dat wenst.

3. Persoonsgegevens van kinderen

Profacts verzamelt of vraagt niet bewust naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar. Indien Profacts ontdekt dat het onbedoeld persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 15 jaar, zal het die persoonsgegevens uit zijn archieven verwijderen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Profacts kan echter wel rechtstreeks van de ouder of voogd en dus met diens uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar verzamelen.

4. Waarom Profacts persoonsgegevens verzamelt en hoe het ze gebruikt

Persoonsgegevens kunnen enkel door Profacts worden verzameld en verwerkt met een van de volgende doelen: (1) inschrijvingen, uitnodigingen voor en deelname aan onze enquêtes; (2) marktonderzoek en statische doelen; (3) om groepsprofielen op te stellen (niet van afzonderlijke personen); (4) om ons in staat te stellen contact op te nemen met de winnaar van een wedstrijd; (5) om ons in staat te stellen te verifiëren hoe u vertrouwelijk materiaal gebruikt dat wij aan u verstrekken.

5. Uw rechten

U zult te allen tijde kunnen weigeren informatie aan ons te verstrekken die u niet wilt verstrekken (uiteraard kunt u daardoor worden uitgesloten van deelname aan bepaalde enquêtes) of beslissen uw deelname aan de enquête te beëindigen. heeft het recht om uw toestemming op om het even welk ogenblik in te trekken. Alle panelleden en respondenten krijgen te allen tijde de kans om hun lidmaatschap van het panel op te zeggen en hun deelname aan een enquête op om het even welk ogenblik te beëindigen. Om uw lidmaatschap van ons MyOpinion-panel op te zeggen, kunt u https://www.myopinion.be/unsubscribe bezoeken, uw taal selecteren en klikken op de link om het lidmaatschap op te zeggen.

Profacts behoudt zich het recht voor panelleden te schrappen van het panel indien ze niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor deelname aan het panel, die worden vastgelegd op de website voor panelleden.

Alle persoonsgegevens die Profacts verzamelt op grond van deze vragenlijsten zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Niemand is op welke manier dan ook verplicht informatie te verstrekken.

5.1.  Informatierecht

Deze privacyverklaring voorziet in uw recht om te worden geïnformeerd en benadrukt de nood aan transparantie en de wijze waarop Profacts persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Daarom is de privacyverklaring van Profacts beknopt, transparant en eenvoudig toegankelijk (op eenvoudig verzoek, op de website van Profacts of aan het begin van ieder panel) of ten minste op het moment waarop de gegevens worden verkregen. 

5.2.  Toegangsrecht

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie. U kunt ons een toegangsverzoek toesturen en Profacts zal u een bevestiging zenden dat uw gegevens al dan niet worden verwerkt.

Een kopie van de informatie wordt gratis verschaft. Profacts kan echter wel een redelijke vergoeding aanrekenen wanneer een verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Profacts kan een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen om te voldoen aan uw verzoek om meer kopieën van dezelfde informatie.

Profacts verstrekt de informatie binnen één maand na ontvangst van het verzoek. 

5.3. Recht op rectificatie

U heeft ook het recht om te verzoeken dat Profacts eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens verbetert. U kunt ons een verzoek zenden om uw gegevens te rectificeren. Profacts zal antwoorden binnen één maand, wat kan worden verlengd met twee maanden indien het verzoek om rectificatie complex is. Wanneer Profacts geen stappen neemt in reactie op een verzoek om rectificatie, zal het toelichten waarom en u daarbij in kennis stellen van uw recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

5.4. Recht van uitwissing

U heeft het recht van uitwissing. Dat stelt u in staat om de verwijdering of uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken wanneer er geen gewichtige reden is om ze te blijven verwerken.

Uw recht op uitwissing voorziet niet in een absoluut recht om vergeten te worden. U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wissen en om verwerking te voorkomen in bepaalde omstandigheden:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn in het kader van het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld/verwerkt.
 • Wanneer u uw toestemming intrekt.
 • Wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen hoger legitiem belang is om de verwerking voort te zetten.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

Er zijn een aantal specifieke omstandigheden waarin het recht op uitwissing niet van toepassing is en Profacts kan weigeren uw verzoek om uitwissing te behandelen. Dit is het geval wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsaanspraken te effectueren of zich ertegen te verdedigen. 

Indien Profacts de persoonsgegevens in kwestie heeft bekendgemaakt aan anderen, bv. aan een gegevensverwerker, zal Profacts contact opnemen met iedere ontvanger en die in kennis stellen van de uitwissing van de persoonsgegevens – tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

5.5. Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking te beperken. Dat stelt u in staat om de verwerking van persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer een verwerking wordt beperkt, is het Profacts toegestaan de persoonsgegevens op te slaan maar niet verder te verwerken. Profacts kan net genoeg informatie over u bijhouden om te verzekeren dat de beperking in de toekomst in acht wordt genomen.

5.6. Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht op gegevensportabiliteit, wat u toelaat om uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden bij andere diensten.

Profacts zal de persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm. De informatie wordt gratis verstrekt.

Profacts zal zonder onnodig uitstel en binnen één maand reageren. Dit kan worden verlengd met twee maanden wanneer het verzoek complex is. Wanneer Profacts geen stappen onderneemt in reactie op een aanvraag, zal Profacts toelichten waarom.

5.7. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op grond van legitieme belangen of de uitvoering van een taak van algemeen belang/uitoefening van het openbaar gezag (inclusief profilering); direct marketing (inclusief profilering); en verwerking voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek.

5.8. Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

6. Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens die specifiek worden vermeld in art. 2.1 worden bewaard voor onbeperkte duur, met dien verstande dat iedere persoon het recht op toegang en uitwissing heeft. 

7. Opslag en bescherming van persoonsgegevens

Profacts zal alle benodigde maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en zo te vermijden dat ze worden verstoord, aangetast of doorgegeven aan onbevoegde derden. Profacts beschikt daarom over een strikt informatiebeveiligingsbeleid.

Profacts zal de persoonsgegevens die u verstrekt, bewaren op een Software as a Service-platform (SaaS-platform) dat sterk beschermd wordt en waarvoor juridisch een servicecontract geldt dat conform is met de AVG. Alle personeel van Profacts heeft hierover aanwijzingen ontvangen en alle verbindingen worden gemaakt via beveiligde TLS/SSL-kanalen. 

Gemachtigde gebruikers zien toe op de controle en toegang met tweeledige verificatie om de nodige beveiliging te verzekeren. 

8. Geheimhouding 

Profacts deelt uw persoonsgegevens niet met derden die het voornemen hebben ze te gebruiken voor directmarketingdoeleinden, tenzij u daarvoor specifieke toestemming heeft verleend.

Deelnemers aan de enquêtes van Profacts zullen vertrouwelijke informatie van klanten van Profacts, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingplannen, onuitgegeven promotiemateriaal, kosten- en prijsinformatie en alle informatie over actuele, toekomstige of voorgestelde producten van Profacts’ klanten, te allen tijde vertrouwelijk houden en ze nooit gebruiken of aan derden bekendmaken.

9. Neem contact met ons op – Functionaris voor gegevensbescherming

Profacts treedt op als houder van persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de praktijken die Profacts hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens, gelieve ons dan een e-mail te sturen (via dataprotectionofficer@profacts.be), te schrijven naar DPO – Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, B-9051 Gent, België of te bellen naar 0032 (0)9 244 06 74. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de staat van uw persoonsgegevens nadat we uw identiteit hebben gecontroleerd. 

U kunt zich ook aanmelden op uw panelaccount en uw persoonsgegevens verifiëren, bijwerken of verbeteren. In geval van een fout, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen we deze informatie verbeteren of veranderen.