Privacyverklaring van Profacts BV

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

Onderneming:
Adres:

KBO:

Profacts BV
Pauline van Pottelsberghelaan 12
9051 Gent
0883.521.431

Profacts is actief in marktonderzoek, data-analyse en adviesverlening en adviesverlening.

Profacts verwerkt persoonsgegevens conform onderhavige privacyverklaring. Door deel te nemen aan onderzoek en/of projecten van Profacts of door persoonsgegevens te verstrekken, accepteert u de handelswijze die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

1. Verwerken van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier conform de regelgeving voor hun categorie en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. 

De bewaartermijnen van de persoonsgegevens worden contractueel bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke. U kan over de criteria van deze bewaartermijnen bijkomende informatie opvragen bij onze Data Protection Officer.

De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Mogelijke Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

In uw contact met Profacts kan u mogelijks de volgende persoonsgegevens aan Profacts meegeven naargelang het onderzoek of het project. Deze kunnen onder meer bestaan uit:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonskenmerken
 • Fysieke aspecten
 • Informatie over uw levensstijl
 • Samenstelling van uw gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Consumptiegewoonten
 • Woningeigenschappen
 • Loopbaan- en academische gegevens
 • Beroep en bezigheid
 • Locatie
 • Demografische informatie
 • Feedback als consument

Andere gegevens kunnen door onze website op geautomatiseerde wijze verzameld worden door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Meer informatie kan u terugvinden in de pop-up bij het betreden van de website als gebruiker.

Iedereen die gegevens meedeelt aan Profacts garandeert dat die gegevens juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u als deelnemer of als klant, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van Profacts.

Profacts respecteert de regelgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. 

3. Doeleinden van de Verwerking

3.1 Profacts als Verwerkingsverantwoordelijke

Profacts verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van marktonderzoek in de breedste zin van het woord en via een breed spectrum aan offline en online datacollectie methodes (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, online- en/of offline vragenlijsten (inclusief briefwisseling), telefonische bevraging en/of persoonlijke bevraging (zoals bijvoorbeeld persoonlijke interviews, online community, groepsdiscussies, of andere vormen van interactie);
 • Het beheer van persoonsgegevens die in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verzameld, waaronder klantenbeheer, personeelsbeheer, leveranciersbeheer, administratie en het naleven van wetgeving.
 • De rekrutering van nieuwe medewerkers (persoonsgegevens van niet-weerhouden kandidaten worden in principe maximaal 2 jaar bewaard tenzij anders overeengekomen met de betrokken kandidaat)
 • Het verstrekken van informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of een ander onderwerp dat u kan aanbelangen binnen de lijn van onze activiteit;
 • Informatie over onze diensten en producten;
 • Voor data-analyse, statistische verwerking en data-modeling;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Voor het uitvoeren van een verwerkingsactiviteit die het gerechtvaardigd belang van de onderneming vereist, bijvoorbeeld wanneer het nodig is omtrent het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 • Het verstrekken van informatie die gelegitimeerd door een autoriteit wordt opgevraagd;

In het kader van deze doelen kunnen professionele partners bindend worden aangesteld door Profacts voor het uitvoeren van diensten. Deze partijen handelen conform de geldende privacywetgeving. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de toepasselijke regelgeving omtrent datatransfers (bijvoorbeeld Standard Contractual Clauses). U kan hieromtrent meer inlichtingen verkrijgen bij onze Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be).

3.2 Profacts als Verwerker

Bij dienstverlening in opdracht van klanten, krijgt Profacts mogelijks toegang tot databases met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie van de opdrachtgever-klant. Profacts volgt in deze gevallen enkel de instructies op van haar klant die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. In dergelijke situaties zal de klant de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en Profacts de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de AVG. Bij de opvolging van deze opdrachten wordt de privacyverklaring van desbetreffende klant gevolgd.

Dit betekent dat u zich bij het uitoefenen van uw rechten moet wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke van de opdracht (bijvoorbeeld: Profacts kan u contacteren in het kader van een onderzoek waarbij uw contactgegevens werden aangeleverd door de opdrachtgever omdat u met deze opdrachtgever een contact relatie heeft). De verwerking van persoonsgegevens voor deze klanten gebeurt conform onze aanvullende algemene voorwaarden inzake gegevensbescherming of is vastgelegd in een specifieke verwerkersovereenkomst met de klant van Profacts.

4. Uw rechten als betrokkene

4.1 Algemeen

Wil u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u deze te raadplegen, over te dragen, te wijzigen, te corrigeren of deze te verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits afdoende bewijs van uw identiteit, naar het emailadres van onze Data Protection Officer (dataprotectionofficer@profacts.be) of gebruik maken van de geijkte uitschrijvingsmogelijkheden die Profacts u aanbiedt.

Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens door Profacts of meedelen aan Profacts dat u de communicatie met Profacts wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten.

Uw aanvraag zal conform de wettelijke termijnen worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, maar deze rechten zijn niet absoluut, in die zin dat het kan voorkomen dat wij onder meer verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het geval Profacts optreedt als Verwerker zal Profacts de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen. Het kan evenwel voorkomen dat u toch nog in een database van een andere Verwerkingsverantwoordelijke opgenomen bent en dat Profacts u in opdracht van deze andere Verwerkingsverantwoordelijke toch nog kan contacteren.

Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor een hoog risico ontstaat dat uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.

4.2 Deelname aan specifieke diensten (onderzoeken, enquêtes, focusgroepen van Profacts) waarvoor toestemming wordt gevraagd

Alle persoonsgegevens die Profacts verzamelt op grond van deze vragenlijsten zijn vrijwillig aan ons verstrekt. Niemand is op welke manier dan ook verplicht informatie te verstrekken.

Bij opstart van elk onderzoek zal steeds aan het begin naar uw toestemming worden gevraagd. U heeft hierbij de mogelijkheid uw toestemming te weigeren. De deelname zal worden stopgezet.

Alle respondenten hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun deelname aan onderzoek op om het even welk ogenblik te beëindigen.

Profacts behoudt zich het recht voor deelnemers te schrappen indien ze niet voldoen aan de voorwaarden voor de deelname aan het onderzoek.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Profacts heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Wanneer Profacts optreedt als Verwerker worden de instructies van de opdrachtgever (de verantwoordelijke) inzake technische en organisatorische maatregelen opgevolgd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dataprotectionofficer@profacts.be.

6. Neem contact met ons op – Functionaris voor gegevensbescherming

Deze Privacyverklaring kan aangepast worden in functie van nieuwe wettelijke bepalingen of regelgeving. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Het privacybeleid bij Profacts is onderworpen aan het Belgisch recht en origineel geschreven in het Nederlands, bij interpretatie van vertalingen gaat de nederlandstalige versie voor.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens of enig ander geschil.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de praktijken die Profacts hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens, gelieve ons dan een e-mail te sturen (via dataprotectionofficer@profacts.be) of te schrijven naar DPO – Profacts BV, Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België.